جهت شرکت در قرعه کشی به کانال hotel@ مراجعه نمائید.